PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI ul. Zambrowska 1A, 18-220 Czyżew

Ochrona Danych Osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO!


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma „PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska z siedzibą w Czyżewie; adres: 18-220 CZYŻEW ul. Zambrowska 1A

Nasza firma zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia i zgodny z prawem sposób przetwarzania Pani/a danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Panią/a W jakim celu i na jakiej podstawie i przez jaki okres wykorzystujemy Pani/a dane osobowe? Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, sporządzaniu ofert i faktur i innych dokumentów sprzedażowych oraz przy okazji kontaktów osobistych w trakcie wyjazdów służbowych naszych pracowników wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcie i wykonanie umów kupna/sprzedaży, sporządzanie wymaganych prawem dokumentów związanych ze sfinalizowaniem transakcji na towary i usługi oferowane przez naszą firmę. (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych- przez okres wymagany przepisami prawa:

a) przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
b) sprawowanie gwarancji w terminie i formie i czasie przewidzianych przepisami.

3) ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, zawarcia transakcji (podstawa prawna nasz prawnie uzasadniony interes)

5) marketingu bezpośredniego - przez czas trwania umowy, okres gwarancyjny, czas wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych ( podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes).

6)tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne- nie dłużej niż przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej transakcji handlowej (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

7) weryfikacji wiarygodności płatniczej-przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu umowy, transakcji handlowej, jeżeli jest to Pani/a kolejna z nami transakcja dotyczy to Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

8) sporządzania dokumentacji wyjazdów służbowych pracowników -przez czas wymaganego przepisami przechowywania takiej dokumentacji ale nie dłużej niż 5 lat

9) sporządzania i analizy list, potencjalnych klientów- przez okres jak najkrótszy ale nie dłużej niż 5 lat

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia wszelkich dokumentów sprzedażowych i regulowanych przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawowania gwarancji art.6 ust.1c) RODO
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe(podstawa prawna : obowiązek prawny)

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Warunkiem skorzystania z naszych usług /sporządzenie ofert handlowych , podpisanie umowy, wystawienie dokumentów sprzedażowych i reklamacyjnych/ jest podanie nam imienia i nazwiska adresu zamieszkania /ewentualnie adresu korespondencyjnego/ numeru NIP ewentualnie PESEL (podstawa prawna: wykonywanie obowiązków prawnych) Podanie danych o adresie elektronicznym i numerze telefonu kontaktowego nie jest obowiązkiem ustawowym ale podanie tych danych umożliwia nam szybkie przekazanie informacji o dostawach maszyn, czy części, oraz terminie ewentualnych napraw.

Dane można podać osobom przez nas upoważnionym w siedzibie firmy, lub w terenie a także telefonicznie lub mailowo.

Komu przekazujemy Pani/a dane?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) Podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową
b) Podmiotom z którymi jesteśmy związani umową dealerską bądź umowami o współpracę w zakresie w zakresie dokonywania zamówień , dostarczania maszyn i części, sprawowania gwarancji w celach sprawozdawczych, statystycznych, dokumentacyjnych i marketingowych wynikających z zapisów w tych umowach.
c) Poczcie Polskiej i Firmom kurierskim w zakresie dostarczania prawnie wymaganych dokumentów oraz realizowania zamówień na części zamienne i inne artykuły dostępne w naszej ofercie handlowej.

Czy Pani/a dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/a danych osobowych przysługują Pani/u następujące uprawnienia:

Może Pani/n złożyć do Administratora danych wniosek dotyczący danych osobowych o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych – które przetwarzamy bez podstawy prawnej

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku)

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)

5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek do Administratora danych.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/n w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/a danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ten wyraża Pani/n składając stosowny wniosek .Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Może też Pani/n w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/a danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać objętych sprzeciwem na tej podstawie chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Uzyskiwanie zgody

Jeżeli przetwarzanie przez nas Pani/a danych nie jest konieczne do wykonania umowy, zawarcia transakcji, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy zwracać się do Pani/a z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/a danych/np. do akcji promocyjnych/. Udzieloną nam zgodę może Pani/n w każdej chwili wycofać( bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Pani/a danych przed cofnięciem zgody).

Co w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych u Administratora?

Jeżeli doszłoby do naruszenia ochrony Pani/a danych osobowych, które mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/a praw lub wolności, Administrator – jeżeli będą tego wymagały okoliczności naruszenia – bez zbędnej zwłoki poinformuje Panią/a o takim naruszeniu, wykonując jednocześnie procedury wymagane przepisami.

Prawo do zaskarżenia

Ma Pani/n prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/n, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

Nasze dane kontaktowe „PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska 18-220 Czyżew ul. Zambrowska 1A tel.86 2755009 Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Top
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma „PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska z siedzibą w Czyżewie; 18-220 CZYŻEW ul. Zambrowska 1A